Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY "JAPONIA W OBIEKTYWIE POLAKÓW"

8 kwietnia 2015 - 30 kwietnia 2015

Chciałbyś zaprezentować swoje zdjęcia na wystawie w Muzeum Sztuki i Techniki Manggha? Świętuj z nami urodziny Japonii-Online! Pokaż nam swoją Japonię i zgarnij nagrody!

Mieliście szczęście pojechać do Japonii? Na pewno nie przepuściliście okazji, żeby zrobić wiele pięknych zdjęć! Widzieliście cudowne miejsca i krajobrazy? Spotkaliście kogoś niezwykłego? Udało się Wam uwiecznić coś zabawnego lub dziwnego?... Podzielcie się zdjęciami ze wszystkimi wielbicielami Japonii w Polsce i weźcie udział w naszym urodzinwym konkursie fotograficznym!

Przewidzieliśmy 5 nagród: za najlepsze zdjęcie w każdej z 4 kategorii tematycznych (tradycja, nowoczesność, ludzie i przyroda) oraz nagrodę główną Grand Prix. Organizator uwzględnia też możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień, których liczba uzależniona będzie od nadesłanych zgłoszeń.

Zdjęcia: T.Kiya, Edward Dalmulder, DozoDomo, C.K. Tse (Flickr, licencja CC BY-SA 2.0)

Najciekawsze zdjęcia nie tylko wezmą udział w konkursie na najlepsze zdjęcie. Wszyske zdjęcia, które przejdą etap eliminacji, zostaną zaprezentowane w rubryce "Zdjęcia Czytelników" na łamach dziennika "Japonia-Online", a te, które zostaną wyróżnione i nagrodzone przez jury zostaną zaprezentowane na specjalnej wakacyjnej wystawie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, które mamy zaszczyt ogłosić partnerem strategicznym konkursu!

Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Muzeum Manggha:
- nagroda główna "Grand Prix" - album "Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich" o wartości 250 zł;
- nagroda w kategorii "Przyroda" - album "Góra Fuji: Hokusai i Hiroshige. Japońskie drzeworyty krajobrazowe z kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego"o wartości 90 zł;
- nagroda w kategorii "Tradycja" - album "Skarbiec wiernych wasali. Dramat 47 roninów" o wartości 140 zł;
- nagroda w kategorii "Ludzie" - album "Utamaro. Inne spojrzenie" o wartości 150 zł;
- nagroda w kategorii "Nowoczesność" - album "Wyczół w Japonii" o wartości 147 zł.
Dla autorów wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć przewidziane są też zestawy upominków przygotowanych przez Muzeum Manggha (np. notesy, magnesy, długopisy, pocztówki, zakładki do książki).

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać do końca kwietnia (30 kwietnia, godz. 23:59). Każdy może zgłosić nawet 3 zdjęcia do każdej z 4 kategorii. Uwaga! Ze względu na planowaną wystawę, zdjęcia i maile muszą spełniać warunki techniczne wymienione szczegółówo w Regulaminie Konkursu i być odpowiednio opisane. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z regulaminem przed wysłaniem zgłoszenia. Z niecierpliwością czekamy na wasze fotograficzne wspomnienia z Japonii!

*  *  *

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO DZIENNIKA „JAPONIA-ONLINE”

§1 Organizator i partnerzy

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Japonia w obiektywie Polaków”, zwanego dalej „Konkursem”, jest dziennik „Japonia-Online” z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 3/17, 30-074 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs realizowany jest we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, przy ul. Marii Konopnickiej 26, zwanym dalej „Partnerem”.

 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej japonia-online.pl

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem konkursu może być dowolna osoba osoba fizyczna, która:

  1. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  2. jest wyłącznym autorem przesłanego zdjęcia oraz wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich przesłanego zdjęcia w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 )

  3. nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora ani jego partnerów oraz nie jest członkiem rodziny takiego pracownika w pierwszym stopniu pokrewieństwa

  4. prześle w okresie trwania Konkursu swoje zgłoszenie zgodne z wymogami Regulaminu

 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów. Zgoda taka w postaci skanu powinna być załączona do przesłanego zgłoszenia.

§2 Czas i miejsce trwania Konkursu.

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Konkurs rozpoczyna się 8 kwietnia 2015 roku i trwa do dnia 24 maja 2015 roku włącznie.

§3 Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest fotografia wykonana przez Uczestnika na terytorium Japonii.

§4 Kategorie tematyczne

 1. Przesłane prace należy zgłosić do jednej z następujących kategorii:

  1. tradycja

  2. nowoczesność

  3. ludzie

  4. przyroda

§5 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w okresie od 8 do 30 kwietnia 2015 roku włącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres
  konkurs-fotograficzny@japonia-online.pl
  wykonanej przez siebie fotografii

 2. Nadesłana fotografia, będąca załącznikiem do wysłanej wiadomości e-mail musi spełniać następujące warunki techniczne:

  1. rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 10MB

  2. format zdjęcia nie może być inny niż JPG

  3. minimalna długość krótszego boku nie może być mniejsza niż 2000px przy rozdzielczości co najmniej 150 dpi

  4. stosunek długości krawędzi nie może być inny niż 4:3. Fotografia niespełniająca tego warunku powinna zostać przez Uczestnika wykadrowana tak, aby zachować wymaganą proporcję długości krawędzi

  5. musi być pozbawiona jakichkolwiek oznaczeń umożliwiających identyfikację Uczestnika konkursu (np. nazw Uczestnika Konkursu, pieczątek, logotypu, znaków wodnych, adresów stron www itp.)

  6. zdjęcie nie może być poddane żadnej obróbce w oprogramowaniu graficznym poza przypadkiem, kiedy wymagane jest kadrowanie w związku z §5 pkt 2d

  7. osoby, których prace zostały wybrane do drugiego etapu Konkursu, zobowiązane są do przesłania Organizatorowi kopii oryginalnego pliku graficznego wykonanego zdjęcia

 3. Wiadomość e-mail zawierająca zdjęcie konkursowe musi spełniać następujące warunki:

  1. zawierać tylko i wyłącznie jedno zdjęcie, będące zgłoszeniem na konkurs

  2. temat musi zawierać nazwę kategorii, do której zgłasza swoją pracę oraz imię i nazwisko Uczestnika, będącego jednocześnie autorem zdjęcia

  3. treść wiadomości musi zawierać następujące informacje

   • imię i nazwisko Uczestnika (powtórzone z tematu wiadomości)

   • adres Uczestnika umożliwiający kontakt pocztowy

   • tytuł zdjęcia (nie więcej niż 50 znaków)

  4. w przypadku osób niepełnoletnich skan zgody prawnych opiekunów Uczestnika na udział w Konkursie

 4. Każdy Uczestnik może przesłać nie więcej niż trzy prace do każdej z kategorii konkursowych. Każda praca powinna zostać przesłana w odrębnej wiadomości e-mail i spełniać warunki z punktów 5.1 – 5.3 Regulaminu. W przypadku przesłania większej ilości prac do oceny zostaną przekazane wyłącznie trzy otrzymane jako pierwsze.

 5. Potwierdzeniem przyjęcia pracy do Konkursu jest wiadomość zwrotna, otrzymana z adresu e-mail konkurs-fotograficzny@japonia-online.pl, zawierająca treść: „Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia na Urodzinowy Konkurs Fotograficzny dziennika Japonia-Online.”

§6 Prawa autorskie

 1. Nadesłanie na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji niewyłącznej – z utworów w celu dokonania oceny oraz prezentacji prac przez Organizatora i jago Partnerów na stronie japonia-online.pl, manggha.pl oraz profilach facebookowych Japońska Prasówka oraz Muzeum Manggha, jak również w przestrzeni wystawowej Muzeum Manggha.

 2. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii.

§7 Nagrody

 1. Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wyłoniona najlepsza praca, która otrzyma nagrodę główną Grand Prix: album „Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich” o wartości 250 złotych.

 2. Dla każdej z kategorii tematycznych wyszczególnionych w §4 zostanie przyznana nagroda dla najlepszego zdjęcia w danej kategorii. Są to odpowiednio:

  • w kategorii "Przyroda": album "Góra Fuji: Hokusai i Hiroshige. Japońskie drzeworyty krajobrazowe z kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego" o wartości 90 zł

  • w kategorii "Tradycja": album "Skarbiec wiernych wasali. Dramat 47 roninów" o wartości 140 zł

  • w kategorii "Ludzie": album "Utamaro. Inne spojrzenie" o wartości 150 zł

  • w kategorii "Nowoczesność": album "Wyczół w Japonii" o wartości 147 zł

Nagroda główna oraz nagrody dla najlepszych prac w poszczególnych kategoriach ufundowało Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

 1. Niezależnie od przyznanych nagród, Organizator zapewnia sobie prawo do przyznania wyróżnień, których ilość będzie zależała od decyzji Jury Konkursowego.

 2. Praca, która otrzymała nagrodę Grand Prix oraz prace, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach zostaną zaprezentowane przez Partnera w jego przestrzeni wystawowej.

 3. Prace, które otrzymały wyróżnienie zostaną zaprezentowane w przestrzeni wystawowej Partnera pod warunkiem przesłania na adres Organizatora w terminie do 22 czerwca 2015 roku wydruku pracy w jakości fotograficznej o rozmiarach 30x40 cm. Partner zastrzega sobie prawo odmowy prezentacji prac w przypadku niskiej jakości przesłanych wydruków.

§8 Ocena prac i wybór zwycięzców

Wybór najlepszych prac Konkursu nastąpi w dwóch etapach: eliminacji oraz wyłonienia Zwycięzców.

 1. Eliminacje

W pierwszym etapie, który odbędzie się w dniach od 1 do 7 maja Redakcja dziennika Japonia-Online podda ocenie wstępnej przesłane prace, oraz wybierze zestaw prac, które zostaną przekazane do drugiego etapu, czyli oceny przez Jury Konkursowe

Prace wyłonione w eliminacjach zostaną zaprezentowane na łamach dziennika internetowego Japonia-Online w rubryce „Zdjęcia Czytelników”.

Do dnia 11 maja na stronie Konkursu zostanie opublikowana lista prac zakwalifikowanych do drugiego etapu.

 1. Weryfikacja prac

Po dokonaniu przez Redakcję wyboru prac, Organizator wyśle do autorów wybranych zdjęć wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie kopii oryginalnego pliku zgodnie z §5 pkt 2g Regulaminu w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w §5 pkt 2f Regulaminu. W przypadku nieprzesłania kopii zdjęcia lub stwierdzenia przez Organizatora, że zdjęcie poddano niedozwolonej obróbce zostanie ono wycofane z Konkursu. Uczestnik na przesłanie zdjęcia ma 5 dni od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości z prośbą o dostarczenie zdjęcia.

 1. Wyłonienie Zwycięzców

Drugi, końcowy etap wyłonienia zwycięzców odbędzie się w dniach od 14 do 20 maja i zostanie dokonany przez Jury Konkursowe (zwane dalej „Jury”).

Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze najlepszą w ocenie swoich Członków, która otrzyma nagrodę Grand Prix.

Spośród pozostałych prac Jury wybierze po jednej pracy, którą uzna za najlepszą w danej kategorii tematycznej.

Oprócz zdobywcy nagrody głównej oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach tematycznych, Jury ma prawo do przyznania wyróżnień dla wybranych prac.

Werdykt Jury Konkursowego zostanie zamieszczony na stronie Konkursu do dnia 24 maja 2015 r.

Jury Konkursowe zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz nagród w poszczególnych kategoriach tematycznych.

§8 Prezentacja prac

 1. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (Partner Konkursu). Decyzję o dacie, formie oraz miejscu prezentacji prac podejmie Partner Konkursu.

 2. Prace, które otrzymały wyróżnienie Jury Konkursowego mogą zostać zaprezentowane w tym samym czasie i miejscu co prace Zwycięzców pod warunkiem dostarczenia do siedziby Organizatora wydruku o jakości fotograficznej w formacie 30x40 cm.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy prezentacji wyróżnionej pracy, jeśli jakość nadesłanego wydruku nie będzie spełniała wymogów jakościowych Partnera.

§9 Wysyłka nagród

 1. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców przesyłką rejestrowaną w ciągu 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników.

§10 Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym wydania przyznanych Nagród oraz prezentacji imienia i nazwiska przy ogłoszeniu wyników oraz prezentacji prac (w tym podczas wystawy w Muzeum Manggha) .

 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

WYNIKI KONKURSU

Do drugiego etapu konkursu zostały zakwalifikowane zdjęcia, których autorami są:

Bernadeta Baczyńska
Maria Braun
Katarzyna Gęborek
Jarosław Jaśkowiak
Magda Klimczak
Izabela Krawczyk
Natalia Kwidzyńska
Gabriela Matusiak
Agnieszka Mularczyk
Elżbieta Nowicka
Marek Pierzowicz
Piotr Pietrzak
Piotr Pluciński
Piotr Słowikowski
Katarzyna Stachyra
Dominika Szymankiewicz
Anna Średniawa
Katarzyna Średniawa
Wojciech Średniawa
Martyna Targosz
Marta Wesołowska
Ewa Witkowska
Dawid Zastrożny

Gratulujemy serdecznie i prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych - przypominamy, że bedziemy prosili o nadesłanie nam oryginałów zdjęć zakwalifikowanych do 2. etapu konkursu.

* * *

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom naszego urodzinowego Wielkiego Konkursu Fotograficznego! Poniżej znajdziecie ostateczną listę zwycięzców oraz ich zdjęć – zarówno nagrody Grand Prix, nagród głównych w poszczególnych kategoriach, jak wyróżnień.

Nagroda Grand Prix

Marek Pierzowicz „Tokyo, Skytree widziane z Asakusy”

Kategoria: ludzie

Nagroda Główna: Anna Średniawa „Praca przy kuro-tamago w Owakudani”
Wyróżnienie:
- Dominika Szymankiewicz „W objęciach sakury”
- Katarzyna Stachyra „Japoński salaryman spieszący się do pracy. Bo praca to nie bajka”

Kategoria: nowoczesność

Nagroda Główna: Maria Braun „Fuji-Q”
Wyróżnienie: Katarzyna Średniawa „Umeda Sky Building w Osace”

Kategoria: tradycja

Nagroda Główna: Marek Pierzowicz „Posąg Buddy, Kamakura”
Wyróżnienie:
- Agnieszka Mularczyk „Tenryu-ji”
- Martyna Targosz „Stopy Buddy”

Kategoria: przyroda

Nagroda Główna: Piotr Pluciński „Road sign”
Wyróżnienie:
- Dawid Zastrożny „Jestem”
- Natalia Kwidzyńska „Welcome to hel (Beppu)”

Przypominamy, że nagrodzone zdjęcia zostaną przez nas wydrukowane i zaprezentowane na specjalnej wystawie w Muzeum Manggha, a autorów wyróżnionych zdjęć zachęcamy, by dosłać nam wydrukowane zdjęcia i także wziąć udział w finałowej wystawie!

ZAKOŃCZONE KONKURSY

Wielki finał 2019

Podróż do dawnej Japonii

Rozmaitości znalezione w konbini

Wejdź do świata duchów

Historyczne spotkanie

Dowiedź swojej lojalności

Wielki finał 2018 roku

Skosztuj dorayaki z sakurą

Poznaj historię Okinawy

Kwiaty spoza japońskiego pudełka

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy